Meet the Staff

Tashua Dennis

Tashua Dennis

Gamecock Market
tbdennis@jsu.edu  
256-782-8840

View Tashua's Bio

Justin Parker

Justin Parker

Gamecock Market
parker@jsu.edu 
256-782-8839

View Justin's Bio